Ilmu Tasawuf

Bagikan postingan

Buka Hijab yang Membatasi Diri Dengan Tuhan
1. Perbaikan Akhlak Firman AlLah swt. dalam Al-Quran (S. Al-Kahfi: 110)
“Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh (memperbaiki akhlak) dan janganlah ia mempersekutukan apapun dalam beribadat kepada Tuhan (bersih dari segala kotoran hawa nafsu)”
Al-Ghazali di dalam kitabnya Kimyaus-Saadah menyatakan
“tujuan perbaikan akhlak ialah membersihkan qalbu dari kotoran hawa nafsu dan amarah hingga hati menjadi suci bersih bagaikan cermin yang dapat menerima Nur cahaya Tuhan”.
2. Sabar Firman AlLah swt. dalam Al-Quran (S. Al-Baqarah: 45 – 46)
“Jadikanlah sabar dan Salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah tugas berat kecuali bagi orang yang khusyu”.
Orang – orang yang khusyu’ itu ialah orang yang menyukai bahwa mereka itu akan bertemu dengan AlLah dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya”
Menurut Al-Ghazali, ‘Sabar’ ialah meninggalkan segala macam pekerjaan yang digerakkan oleh hawa nafsu, tetap pada pendirian agama yang bertentangan dengan kehendak hawa nafsu, semata – mata kerana menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat”
Pembahagian Sabar:
a) Sabar Disiplin / Taat
i) Sabar sebelum taat, ialah niat yang ikhlas, tujuan yang benar, merasa berkewajipan atas keyakinan agama dalam menerima peraturan berupa perintah atau larangan.
ii) Sabar melaksanakan taat, ialah melaksanakan kewajipan sampai selesai, berkala atau terus menerus dengan penuh tanggungjawab dan kesungguhan.
iii) Sabar setelah taat, ialah tidak merasa bangga dengan selesainya pekerjaannya, tidak iri hati atau kekurangan atau kelebihan orang lain, tidak ria’ untuk dikagumi hasil usahanya.
b) Sabar Berkewajipan. Mengetahui sesuatu kewajipan tidak cukup untuk dapat dikerjakan tanpa adanya kesabaran dan sebaliknya mengetahui sesuatu larangan belum tentu dapat meninggalkannya tanpa adanya kesabaran.
c) Sabar menurut hukum terbahagi:
Sabar untuk menjauhkan diri dari segala yang haram,hukumnya ‘wajib’.
Sabar untuk menjauhkan diri dari segala pekerjaan makruh, hukumnya ‘sunat’.
Sabar dalam menjalankan hukuman kerana pelanggaran maka hukumnya ‘harus’.
Sabar membela kehormatan atau hak milik hukumnya ‘haram’. Sifat sabar dalam keadaan ini dinamakan ‘sabar Saja’ah’ (sabar berani). Firman AlLah dalam Al-Quran (S. Al-Anfaal: 46) “Bersabarlah kamu sekalian, sesungguhnya AlLah beserta mereka yang sabar”.
3. Syukur. Berterima kasih kepada AlLah atas segala nikmat pemberianNya. Erti Syukur, keadaan seseorang mempergunakan nikmat yang diberikan oleh AlLah itu hanya untuk membuat kebajikan.
4. Ridha bil Qadha. Ridha ertinya rela menerima dengan apa yang ditentukan dan ditaqdirkan AlLah kepadanya. Rela berjuang atas jalan AlLah mencari semata – mata keridhaan AlLah (Ibtighaa MadhatilLah).
Kesimpulan Sabar, Syukur dan Ridha adalah tiga sifat terpuji yang sangat bernilai tinggi, dapat membawa kepada ketinggian budi pekerti dan akhlak dan merupakan kekuatan yang dapat menolong untuk berkemahuan keras, berjiwa besar dan bertanggungjawab.
Pendidikan Tasauf pertama – tama dengan pembaikan akhlak, mencapai tingkat demi tingkat yang lebih tinggi, dari Muslim biasa kepada Mukminin kepada Muhsinin kepada Muttaqin kepada Mukarrabin kepada Arifin – mengenal dan merasai Tuhan yang sungguh – sungguh. Dengan sifat – sifat yang tersebut, mereka memasuki latihan – latihan jiwa dan mujahadah dengan Sistem berikut :
Takhalli – mensuci bersih diri dari segala dosa lahir dan dosa bathin.
Tahalli – mengisi diri dengan segala sifat yang terpuji.
Tajalli – memperoleh hakekat kenyataan Tuhan kerana suci bersihnya hati mereka mencintai AlLah. B Latihan Rohani dan Tingkat – Tingkat Yang Harus Dilalui

1. Tujuan Takhalli ialah:
a]. Membersihkan diri dari kotoran hati / sifat – sifat tercela.Firman AlLah dalam Al-Quran (S. As-Sams: 9 & 10) “Sesungguhnya berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya”.
Sifat – sifat yang mengotori jiwa / hati
Hasad – irihati
Haqad – dengki / benci
Suuz-zan – sangka buruk
Kibir – sombong
Ujub – merasa sempurna diri dari orang lain
Riya – mempamerkan kelebihan diri
Suma’ – cari nama atau kemasyuran
Bukhul – bakhil / kikir
Hubbul Mal – cinta kebendaan
Tafahur – membanggakan diri
Ghadab – pemarah
Ghibah – pengumpat
Namimah – bicara belakang orang
Kizib – dusta
Khianat – munafik Maksiat Lahir – segala perbuatan yang dikerjakan oleh anggota badan manusia yang merosak orang atau diri sendiri sehingga membawa pengorbanan benda – benda, fikiran dan perasaan. Maksiat Bathin – lebih berbahaya kerana tidak kelihatan dan kurang disedari dan sukar dihilangkan.
b]. Cara membersihkan jiwa / hati Tersingkapnya tabir / hijab yang membatasi diri dengan Tuhan ialah suci bersihnya diri / jiwa dari kotoran – kotoran maksiat lahir dan maksiat bathin. Menurut Ahli Tarekat ada 4 dinding / hijab yang membatasi diri dengan Tuhan dan ada 4 juga jalan yang dapat membuka dinding / hijab itu.
i) Tingkat Pertama : Suci dari Najis dan Hadas – Bersih dari najis maka wajib bersuci dengan air atau berinstinja dengan tanah. – Suci dari hadas besar (keluar mani) maka wajib mandi. – Suci diri dari hadas kecil maka wajib berwudhu. * Seorang yang hendak menghubungkan diri dengan Tuhan maka wajib bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih lahir dan bathinnya.
ii) Tingkat Kedua : Suci Dari Dosa Lahir Ada 7 anggota badan yang membuat dosa lahir yang disebut maksiat, iaitu :
Mulut – dusta / ghibah
Mata – melihat yang haram
Telinga – mendengar cerita kosong
Hidung – menimbulkan rasa benci
Tangan – merosak
Kaki – berjalan membuat maksiat
Kemaluan – bersyahwat / berzina (termasuk makan yang haram).
iii) Tingkat Ketiga : Suci dari Dosa Bathin Ada 7 alat pembuat dosa bathin yang dinamakan 7 Lataif (Petikan : Pengantar Ilmu Tarekat oleh Abubakar Aceh)
Latifatul Qalby – berhubungan jantung jasmani. Letaknya dua jari di bawah susu kiri. Di sinilah letaknya sifat – sifat kemusyrikan, kekafiran dan ketahyulan dan sifat – sifat iblis. Untuk mensucikannya zikir dengan membaca 5000 kali – AlLah, AlLah. Pada tingkat ini hati diisi dengan Iman, Islam, Ihsan, Tauhid dan Makrifat.
Latifatu Roh – berhubungan Rabu jasmani. Letaknya dua jari di bawah susu kanan. Di sinilah letaknya sifat Bahimiyah (binatang jinak) iaitu sifat menurut nafsu. Untuk mensucikannya zikir dengan dipalu sekeras – kerasnya 1000 kali – AlLah, AlLah.
Latifatus-Sirri. Letaknya dua jari di atas susu kiri. Di sinilah letaknya sifat ‘Syabiyah’ (binatang buas) iaitu sifat zalim / aniaya, pemarah dan pendendam. Untuk mensucikannya zikir dengan membaca 1000 kali – AlLah, AlLah. Pada tingkat ini hati diisi dengan sifat kasih sayang dan ramah – tamah.
Latifatul Khafi – dikenderai Limpah jasmani. Letaknya dua jari di atas susu kanan. Di sinilah letaknya sifat ‘Syaitanuyah’ iaitu hasad / dengki, munafik dan khianat. Untuk mensucikannya berzikir 1000 kali membaca AlLah, AlLah dengan dipalukan sekeras – kerasnya. Pada tingkat ini hati diisi sifat Syukur dan Sabar.
Latifatul Akhfa – berhubungan empedu jasmani. Letaknya di tengah – tengah dada. Di sinilah letaknya sifat ria, takbur / sombong, ujub / membanggakan diri dan Sum’a / cari nama atau kemasyuran. Untuk mensucikannya zikir 1000 kali membaca AlLah, AlLah. Pada tingkat ini hati diisi sifat Ikhlas, Khusyu’, Tadarru Tafakkur.
Latifatun-nafsun-Natiqa. Letaknya di antara dua kening. Di sinilah letaknya ‘nafsu ammarah’ penghalang besar untuk menciptakan perbaikan masyarakat. Untuk mensucikannya zikir 1000 kali membaca AlLah, AlLah. Pada tingkat ini hati diisi dengan sifat Tenteram dan Pikiran Tenang.
Latifah kullu Jasad – kenderai seluruh tubuh jasmani. Dalam Latifah inilah terletak sifat jahil dan ghaflah (kejahilan dan alpa). Untuk mensucikannya hendaklah dizikirkan 1000 kali – AlLah, AlLah sehingga mengalir zikir disekujur badan jasmani sehingga tiada tempat untuk sifat kebendaan / kejahilan dan kelalaian / Ghaflah. Pada tingkat ini hati diisi pula sifat Ilmu dan Amal.
iv) Tingkat Keempat : Suci Hati Rabbaniyah Yang dimaksudkan Latifatul Qalby di sini bukan jantung jasmani tetapi “Latifatur Rabbaniyah” adalah Roh yang suci yang paling halus dan memerintah serta mengatur badan dan anggota badan jasmani. Dialah hakekat diri yang sebenar diri. Induk kepada latifah – latifah lain. Sabda RasululLah s.a.w.
“Di dalam tubuh anak Adam ada segumpal daging apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad dan apabila ia rosak maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah, dia itu ialah ‘hati’.
Pada Latifah Rabbaniyahlah tempat jatuhnya penilikan AlLah kepada manusia. Menurut Kaum Sufi, bahawa kehidupan dan alam penuh dengan rahsia – rahsia tersembunyi. Rahsia tertutup oleh dinding/hijab tetapi bisa terbuka dan dapat tersingkap, dapat melihat atau merasai atau berhubungan dengan terang ter-rahsia asal kita menempuh jalannya. Jalan itulah dinamakan ‘Tarekat’. Ahli Tarekat menempuh jalan didikan 3 tingkat iaitu
Takhalli,
Tahalli dan
Tajalli.

2. Tujuan Tahalli ialah:
Mengisi diri dengan sifat – sifat terpuji / menyinari hati.
a) Dasar Perbaikan Akhlak. Kaum Sufi mengatur suatu ajaran untuk memperbaiki tata kehidupan dan penghidupan manusia agar manusia itu menjadi ‘manusia wara’ yang ikhlas dalam beribadat kepada AlLah, ikhlas dalam pengabdian melayani masyarakat dan damai / berpartisipasi dalam kehidupan. Firman AlLah dalam Al-Quran (S. An-Nahl: 90)
“Bahwa sesungguhnya AlLah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, hidup berkeluarga. Dan melarang kekejian, kemungkaran dan bermusuhan. Bahwa Tuhan mengajarkan kepada kamu sekalian (pokok – pokok akhlak itu) agar kamu sekalian menjadi perhatian”
Ajaran itu menurut istilah sufi dinamakan: Takhalli, Tahalli dan Tajalli. Sistem ajaran ini memerlukan latihan – latihan dan perjuangan dengan tanjakan – tanjakan dari satu tingkat ke tingkat lebih tinggi yakni dari mensuci bersihkan hati ke tingkat menyinari hati sampai dekat diri kepada AlLah dalam keadaan Tajalli.
b) Sifat yang Mnyinari Hati / Jiwa. Sifat yang menyinari hati / jiwa menurut Kaum Sufi dinamakan sifat – sifat terpuji. Menurut Al-Ghazali di dalam kitabnya “Arbain fi Usulid-Din” antara sifat – sifat terpuji itu ialah:
Taubat – menyesali diri dari perbuatan yang tercela
Khauf / Taqwa – perasaan takut kepada AlLah
Ikhlas – niat dan amal yang tulus atau suci
Syukur – rasa berterima kasih
Zuhud – hidup sederhana, apa adanya
Sabar – tahan diri dari segala kesukaran
Ridha – bersenang diri menerima keputusan AlLah
Tawakkul – menggantungkan diri, nasib kepada AlLah
Mahabbah – cinta kepada AlLah semata – mata
Zikrulmaut – selalu ingat mati Maka apabila manusia telah menaungi dan mengisi hatinya dengan sifat – sifat terpuji itu maka hati menjadi cerah dan terang dapat pula menerima cahaya dari sifat – sifat tadi.
c) Mendekatkan Diri kepada AlLah. Untuk mendekatkan diri kepada AlLah perlu melalui apa yang lazim dikerjakan oleh Kaum Sufi iaitu Kesempurnaan Agama Islam yang dapat dicapai dalam 4 tingkat.
i) Tingkat Pertama : Syariat Ertinya mengerjakan amal badaniyah daripada segala hukum – hukum: shalat, puasa, zakat dan haji. Syariat adalah peraturan – peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan utama syariat ialah membangun kehidupan manusia atas dasar amar ma’ruf dan nahi mungkar. Syariat membahagi ma’ruf kepada 3 kategori:
1. Fardhu atau wajib
2. Sunnat atau mustahab
3. Mubah atau harus
Selanjutnya syariat membahagi munkarat atas 2 bahagi iaitu :
1. Haram
2. Makruh
Peraturan – peraturan yang diatur oleh syariat itu adalah atas dasar Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum dalam Islam untuk keselamatan manusia. Menurut Ahli Sufi, bahawa syariat itu baru merupakan tingkat pertama menuju jalan kepada Tuhan. Tarekatlah yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu. Apabila ‘Syariat’ dan ‘Tarekat’ dikuasai maka lahirlah ‘Hakekat’ yang tidak lain daripada perbaikan keadaan dan ehwal, sedang tujuan terakhir adalah ‘Makrifat’ iaitu mengenal Tuhan yang sebenar – benarnya, serta mencintainya sebaik – baiknya. Syariat ialah pengenalan perintah dan Hakekat ialah pengenalan pemberi perintah.
ii) Tingkat Kedua : Tarekat Dasar – dasar pokok mengenai Tarekat antara lain:
1. Sebuah Hadis Qudsi menyatakan : “Adalah Aku suatu perbendaharaan yang tersembunyi, maka inginlah Aku supaya diketahui siapa Aku, maka kujadikanlah makhluk: Maka dengan AlLah mereka mengenal Aku”. Dasar “Wihdhatul Wujud” yang menjadi faham Ahli Tarekat. Bahawa AlLah itu permulaan kejadian, yang awalnya tiada permulaan. AlLah telah ada dan tiada yang lain besertaNya. Dan kerana supaya zatnya dilihat pada sesuatu yang bukan zatnya, sebab itulah dijadikan segenap kejadian (Al-Khaliq).
2. Firman AlLah dalam Al-Quran (S.Al-Jin: 16)
“Dan bahawa jika mereka tetap (istiqamah) menempuh jalan itu “TAREKAT” sesungguhnya akan Kami beri rezeki / rahmat yang berlimpah – limpah”.
“Tarekat” adalah suatu sistem (tariqah) untuk menempuh jalan yang pada akhirnya mengenal dan merasakan adanya Tuhan, dalam keadaan seseorang dapat melihat Tuhan dengan mata hatinya (ainul basirah). Ini didasarkan atas pertanyaan Saidina Ali bin Abi Thalib kepada RasululLah: “Manakah Tarekat yang sedekat – dekatnya mencapai Tuhan? Yang dijawab RasululLah s.a.w. : “tidak lain daripada zikir kepada AlLah”. “Syariat” mewajibkan seseorang mengadap Kiblat dalam Shalat, maka “Tarekat” tidak sampai di situ saja. Tarekat berpegang kepada Firman AlLah: “Sembahlah Aku”. Yang bermaksud semua ibadah dilakukan kerana tujuan untuk ber-Taqwa (takut) kepada AlLah. Tetapi bukan setakat pengertian “syariat” iaitu mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang. Tetapi menurut Ahli Tarekat Taqwa adalah perpaduan dari 4 sifat:
1. (ta) – Taubat
2.(qaf) – Qinaah atau khusyu’
3. (wauw) – Wara
4. (alif) – Ikhlas beribadah mencari keridhaan AlLah
iii) Tingkat Ketiga : Hakekat Syariat merupakan peraturan, Tarekat merupakan pelaksanaan maka hakekat adalah tujuan pokok yakni pengenalan Tuhan yang sebenar – benarnya. Menurut Tarekat, hati wajib menghadap kepada AlLah berdasarkan ayat Quran: “Fa’buduny – sembahlah Aku”. Menurut kita menyembah Tuhan seolah – olah Tuhan terlihat, berdasarkan Hadis: “Sembahlah Tuhanmu, seakan – akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Tuhan melihat kamu”.
Menurut Makrifat, ialah mengenal AlLah untuk siapa dipersembahkan segala amal ibadat itu. Yang dengan khusyu’ seseorang hamba merasa berhadapan dengan AlLah, ketika ini perasaan bermusyahadah berintai – intaian dan bercakap – cakap dengan Tuhan seolah – olah AlLah berkata: “Innany Ana AlLah – Aku inilah Tuhan yakni AlLah” maka kehadiran “hati” berkata: “Anta AlLah – Engkaulah AlLah”. Lalu AlLah berkata lagi: “Iqimis-shalata lizikry – bershalatlah untuk mengingat akan Aku”. Demikian “hakekat”, ialah membuka kesempatan bagaimana salik mencapai maksudnya, iaitu mengenal Tuhan, Ma’rifatulLah dan Musyahadah Nur yang Tajalli.
Al-Ghazali menerangkan : “Bahawa Tajalli itu ialah terbuka Nur cahaya yang ghaib bagi hati seseorang dan sangat mungkin yang dimaksudkan dengan Tajalli ialah Mutajalli yang tidak lain daripada itulah AlLah”.
iv) Tingkat Keempat : Ma’rifat. Ma’rifat adalah tujuan pokok, yakni: mengenal AlLah yang sebenar – benarnya. Taftazany dalam kitabnya “Syarhul Maqsid” menerangkan: “Apabila seseorang mencapai tujuan terakhir dalam pekerjaan suluknya – ilalladan fillah, pasti dia tenggelam dalam lautan tauhid dan irfan sehingga zatnya selalu dalam pengawasan zat Tuhan dan sifatnya selalu dalam pengawasan sifat Tuhan. Ketika itu orang itu fana dan lenyap dalam keadaan “masiwallah” apa yang bersifat bukan AlLah. Dia tidak melihat wujud alam ini melainkan AlLah. Al-Ghazali menerangkan: “bahawa hatilah yang dapat mencapai hakekat sebagaimana yang tertulis pada Lauhin Mahfud, iaitu hati yang sudah bersih dan murni. Alhasil, tempat untuk melihat dan Ma’rifat AlLah adalah “HATI”.

3. Tujuan Tajalli ialah:
Mencari Kenyataan AlLah. Firman AlLah dalam Al-Quran (S.An-Nur: 25)
“AlLah itu cahaya langit dan bumi”
Berlandaskan ayat ini Ahli Sufi yakin beroleh pancaran Nur AlLah Tajallinya AlLah. Demikian AlLah Tajalli dengan af-al, asma’ dan zatNya yang tidak tersembunyi, “mutajalli min zatihi la yakhhfa”. Dalam menempuh jalan (tarekat) untuk memperoleh kenyataan Tuhan (Tajalli), Ahli Sufi berusaha melalui ridha dengan latihan – latihan dan mujahadah (perjuangan) dengan menempuh jalan, antara lain melalui dasar pendidikan 3 tingkat iaitu: Takhalli, Tahalli dan Tajalli. Ada pula yang menempuh jalan suluk dengan sistem “Muratabatu – thariqah” yang terdiri dari 4 tingkat: (seperti sistem yang dipakai oleh Tarekat Naqsabandiah) :
1. Taubat
2. Istiqamah : Taat lahir dan bathin
3. Tahzib : terdiri dari beberapa riadhah / latihan seperti puasa, mengurangi tidur dan menyendiri.
4. Taqarrub : mendekatkan diri kepada AlLah dengan berkhalwat, zikir terus – menerus.
Seterusnya maka sampailah salik pada Maqam Nihayah: Fana-uhu ‘ala baqa-ihi wa ghaya-tuhu ‘ala hudu-rihi iaitu fana dalam kebaqaan AlLah dan lenyap dalam kehadiran AlLah. Hal demikian bisa berhasil kerana Tuhan Maha cahaya terhadap hambaNya dan Tuhan adalah sumber cahaya dan Ilmu. Apabila Tuhan telah menembusi hati hambaNya dengan ‘nur’ dan cahayaNya, maka berlimpah ruahlah Rahmat.

Comments are closed.