Sejarah Kabupaten Cilacap

1. Zaman Kerajaan Jawa Penelusuran sejarah zaman kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit (1294-1478) daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat : – Wilayah Ki Gede Ayah […]

Kidung Rumekso Ing Wengi

Kidung Rumekso Ing Wengi Ana kidung rumeksa ing wengi Teguh hayu luputa ing Lara Luputa bilahi kabeh Jim setan datan purun Paneluhan tan ana wani Miwah panggawe ala Gunaning wong luput Geni atemahan tirta Maling adoh tan ana ngarah ing mami Guna duduk pan sirna Sakehing lara pan samya bali Sakeh ngama pan sami miruda […]

SEJARAH SINGKAT PASIR LUHUR

SEJARAH SINGKAT PASIR LUHUR PANGERAN MANGKUBUMI MASUK ISLAM SEJARAH SINGKAT PASIR LUHUR,MULAI DARI .RADEN ADIPATI KANDADHA(ADIPATI PERTAMA PASIR LUHUR),RADEN KAMANDAKA (BANYAK CATRA)SAMPAI PANGERAN SENOPATI MANGKUBUMI I DAN II PANGERAN MANGKUBUMI I Sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasirluhur sangat erat hubungannya dengan sejarah kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemberian Kanjeng […]

SATRIO PININGIT, Seorang Pemimpin Yang Amat Sangat Luar Biasa Untuk Negeri Ini, Menurut Ramalan Joyoboyo

Jayabaya yang masyhur di seantero Jawadwipa/Nusa-Antara telah menujumkan sifat, watak, dan karakter atau ciri-ciri ideal yang terdapat dalam diri seorang ratu adil berwujud seorang ksatria atau satria linuwih atau pinilih atau secara populer satria piningit yang kelak datang pada masanya menjadi pemimpin Nusantara yang wilayahnya seluas wilayah Hindia-Belanda. Jayabaya adalah raja besar kerajaan Kediri pada […]

Sejarah Masa Kejayaan Kerajaan Mataram Kuno

Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung gunung, seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi-Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai, seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo dan Sungai Bengawan Solo. […]